English teaching

We cannot teaching English language in the car driving.
 

Aktuális fórum témák

A Hajdúring K. K. Alapítvány Fórumot indít balesetmegelőzés, biztonságos közlekedés, illetve a közlekedési morál javítása érdekében.

Várjuk építő hozzászólásaikat, javaslataikat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre e-mail címe megadásával

 
 

Partnereink


E-Educatio Zrt.

emet_logo_szines_jpeg_k.jpga_miniszterelnokseg_logoja_k.jpg

 
A Hajdúring K.K. Alapítvány 2007. évi Közhasznú Beszámolója
1.) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:


Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése alapján:Összes közhasznú tevékenység bevétele:

11,055,000 Ft

Pénzügyileg rendezett bevételek:

11,055,000 Ft

Munkaügyi Központ bértámogatása:

0,000 Ft

Pályázati úton nyert támogatás (NCA):

0,000 Ft

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:

10,865,000 Ft

Egyéb bevétel (magánkölcsön):

190,000 Ft

Tényleges pénzbevételek:

11,055,000 Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

10,744,000 Ft

Ráfordítást jelentő elszámolások:

10,573,000 Ft

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások (magánkölcsön visszafizetése)

100,000 Ft

Ráfordításként érvényesíthető kiadások:

71,000 Ft

Tárgyévi pénzügyi eredmény:

311,000 Ft

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye:

311,000 FtTájékoztató adatok:Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások:

1,306,000 Ft

Ebből bérköltség:

978,000 Ft

Bérjárulék:

328,000 Ft

Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások:

4,909,000 Ft

Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások:

4,458,000 FtEgyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege alapján:Befektetett eszközök:

150,000 Ft

Immateriális javak:

30,000 Ft

Tárgyi eszközök:

120,000 Ft

Forgóeszközök:

411,000 Ft

Követelések:

340,000 Ft

Pénzeszközök:

71,000 Ft

Eszközök (aktívák összesen):

561,000 FtSaját tőke:

-1153,000 Ft

Induló tőke/jegyzett tőke:

25,000 Ft

Tőkeváltozás/eredmény:

-1178,000 Ft

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú):

311,000 Ft

Kötelezettségek:

1714,000 FtRövid lejáratú kötelezettségek: magánkölcsön: 90,000 Ft(2007.) 733,000 Ft(2005.)  és APEH járulékok: 891,000 Ft

1714,000 Ft

Források (passzívák) összesen:

561,000 Ft2. ) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS:

2007. évben költségvetési támogatást nem kaptunk.3.) VAGYONI FELHASZNÁLÁS:
 
Befektetett eszközeink összesen 150,000 Ft-ot tettek ki, melyből 120,000 Ft értékben vannak tárgyi (székek, asztalok, szekrények, hűtőszekrény,mikrohullámú sütő), és 30,000 Ft értékben pedig immateriális javak (hatóság által jóváhagyott pénzügyi és oktatási program).
 

Forgóeszközeink 411,000 Ft összeget tettek ki, melyből 71,000 Ft banki pénzeszköz, és 340,000 Ft pedig Alapítványi követelés. Pénzbeli követelésünk 245,000 Ft, két tanulóval szemben áll fenn, akik nem rendezték a velük kötött polgári szerződésnek megfelelően tandíjukat az Alapítvány felé. Részükre bírósági fizetési meghagyást bocsátottunk ki, mely jelenleg folyamatban van mindkét esetben.

Sajnos egy volt kezdő oktatónk ellen rendőrségi feljelentést kellett tennünk sikkasztás gyanújával. 95,000 Ft értékben vett el pénzt oktatás fejében a tanulóktól, de az Alapítvány pénztárába nem fizette be, számlát nem tudott adni róla a tanulóknak. Jelenleg folyik az ügyészségi vizsgálat ellene.
 

Eszközeink (aktíváink) összesen tehát 561,000 Ft- tettek ki.

 
Kötelezettségeink összege 1,714,000 Ft. Ebből 823,000 Ft magánkölcsön tartozás áll fenn a mai napig is. Az APEH felé a járuléktartozásunk 891,000 Ft, melyekre az APEH részről részletfizetést kaptunk, és melyeket folyamatosan törlesztettünk a megállapodás alapján.
 

Induló tőként/jegyzett tőkénk 25,000 Ft volt összesen.
 

Saját tőkénk a kötelezettségeink összege, és aktíváink összegéből kifolyólag az induló tőke figyelembevételével  -1153,000 Ft.
 

Tőkeváltozásunk tehát -1178,000 Ft volt sajnos.


Tárgyévi eredményünk alaptevékenységünkből (közhasznú tevékenységből) 311,000 Ft lett.


Pénzügyileg rendezett ráfordításaink összessége egyértelműen mutatja, hogy bevételeinket visszaforgattuk a célszerinti tevékenységünkre.4.) CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK:

Célszerinti juttatásaink nem voltak.
 
 

5.) KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS:


Központi költségvetési szervtől nem kaptunk támogatást.6.) VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK:


A vezető tisztségviselőinknek nem nyújtottunk juttatást.7.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ:


Az Alapítvány megalakulásától fogva kizárólag az Alapító Okiratban megfogalmazott közhasznú tevékenységet folytat. Ebben az időszakban a lehetőségeknek megfelelően a közlekedésre nevelés legmotiváltabb formáját, a járművezetői engedélyhez jutást támogattuk, így szinte egyedülállóan segítettük elő a Közlekedési tv.-ben meghatározottakat. Pályázati úton 2007. évben közel 200 hátrányos helyzetű tanulónak tudtunk lehetőséget biztosítani a jogosítvány megszerzésére, úgy, hogy támogatást biztosítottunk a számukra. A folyamatos pályázati felhívás az Intenetes honlapunkon is olvasható, illetve kapcsolatot tarunk fent nagyon sok középiskolával, általános iskolával.

Volt tanulóinkkal még a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, szükség esetén segítséget nyújtunk elméletileg és gyakorlatilag is az autóvezetési/motorvezetési technikai gyakorlat megszerzéséhez, tanácsokkal látjuk el őket, illetve bővítjük más járműkategória megszerzéséhez az ismereteiket. Közérdekű tájékoztatást nyújtunk az esetlegesen megváltozott Közlekedési törvényekkel, rendeletekkel kapcsolatban.
A lakosság részére a közlekedési szabályok ismertetésére, illetve tudásuk frissítésére tematikus KRESZ-totót adunk közre az interneten kéthetenkénti frissítéssel. Intenetes honlapunkon (www.hajduring.hu) évente közel 400 Fő regisztrálja magát, látogatóink száma ennél jóval több.


A konkrét oktató-nevelő munkát olyan szakemberek végzik, segítik elő, akik nem csak alkalmazottai az Alapítványnak, hanem önkéntesi munkát is végeznek több óraszámban hetente. Ez a hatékony működés elengedhetetlen feltétele. Munkatársaink folyamatosan képezik magukat a kompetencia alapú oktatás érdekében. Szakmai találkozókon vesznek részt a régióban, és a régión kívül is, más szakmai csoportokkal szoros kapcsolatot alakítottak ki a tapasztalatcsere érdekében.


2007. évben 3 fő oktató, 1 fő könyvelő, és 1 fő irodai dolgozó segítette munkájával az Alapítványt.
1 fő oktató több mint 2400 társadalmi munkaórában dolgozott, mint Önkéntes, 1 fő (főiskolát végzett) oktatót csak minimálbérért tudtunk foglalkoztatni alkalmazotti jogviszonyban, illetve 1 fő oktatót alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztattunk.


2007. évben képzési engedélyünk továbbra is az alábbi gépjármű kategóriákra vonatkozik: M. Al, Ak, A, B.


2008. évi célkitűzések:


A 2008. év tervei között szerepel olyan hátrányos helyzetű réteg bevonása az első jogosítvány megszerzése érdekében, akik esetlegesen vidéken élnek, vagy roma etnikumi származásuk miatt halmozottan hátrányos helyzetben vannak. Ezzel az a célunk, hogy esélyegyenlőséget tudjunk biztosítani mindenki számára.

Programunk sikeresen elkezdődött, mert már kétszer is biztosítottunk vidéken kihelyezett tanfolyamot. A kihelyezett tanfolyamokra az oktatók kijárnak, az elméleti oktatást ingyenesen biztosította az Alapítvány a halmozottan hátrányos helyzetben lévők számára. Így csak minimális önköltséggel kell rendelkezniük a tanulóknak, a fennmaradó költségrészt az Alapítvány biztosítja pályázat útján a számukra.


Olyan oktatók (megfelelő főiskolai végzettséggel) segítették/segítik a sikeres felkészülést a
leendő vizsgákra, akik részképességeket is fejlesztettek/fejlesztenek a tanulóknál.
Szeretnénk egy projektet is beindítani, amely a munkanélküli embereknek, illetve a szakmával nem rendelkezőknek OKJ-s szakmát biztosítana. A képzést az Alapítvány biztosítaná megfelelő akkreditációval. Ennek első lépéseként az akkreditáció megszerzése lenne a célunk, mely elengedhetetlen feltétele a képzésnek. Így még szorosabb kapcsolatot tudnánk kiépíteni a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Debreceni kirendeltségével, illetve rajtuk keresztül biztosítanánk a szakmai képzést a munkanélküliek, vagy szakmanélküliek számára. Természetesen bővíteni kell a képzési engedélyünkben szereplő gépjármű kategóriákat is mindezekkel párhuzamosan.


Technikai fejlesztéseink között szerepel számítógépparkunk bővítése, mely szükségességét a számítógépen történő KRESZ vizsgáztatás teszi indokolttá, ugyanis nagyon sok hátrányos helyzetű tanulónk csak az Alapítvány székhelyén található oktatóteremben találkozik számítógéppel, így kezelni nehezen tudja. Minél több géppel rendelkeznénk, annál több tanuló gyakorolhatná a kezelését, megkönnyítve ezzel a tényleges vizsgán előforduló problémákat. Ezzel kapcsolatban olyan pályázatokon veszünk részt, ahol esetlegesen ingyen jutunk számítógéphez. Önkéntesi felajánlással már biztosítottak az Alapítvány számára nyomtatót, fénymásolót, és scannert is. Már csak a fax hiányzik a komplex technikai felszerelésünkből.


Új WEB lapot készíttettünk, így teljesem más, modernebb arculattal vagyunk jelen a világhálón. Szeretnénk minél többet bemutatni az Alapítvány tevékenységéből, támogatóiból, jelentéseiből a nagyközönség felé.